دبیرستان نمونه دولتی امام رضا (ع)

ما در دبیرستان امام رضا (ع) که همواره پیشرو در خدمات نوین آموزشی بوده است؛ جهت تسهیل امور آموزشی دانش آموزان دلبندمان برآن شدیم تا از خدمات تخصصی نرم افزار دهخدا استفاده کنیم. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که تمامی فرایند های آموزشی را در بستر اینترنت ارائه می کند. بنابراین همه ی افراد حاضر در مرکز آموزشی ما می توانند وظایف و خواسته های خود را با آسودگی خاطر، در این نرم افزار به انجام رسانند